OFERTA

USŁUGI KSIĘGOWE

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • ustalanie terminów powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oraz podatku dochodowego,
 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń z tytułu podatków od towarów i usług, dochodowego od osób prawnych,
 • informowanie o wysokości zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie tabeli amortyzacyjnej i rozliczanie amortyzacji,
 • ocena dokumentów źródłowych – faktur zakupu, faktur sprzedaży, i innych dokumentów pod względem kwalifikacji do właściwego okresu rozliczeniowego oraz ujmowania do kosztów prowadzonej działalności.

 

 

 

 

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 • badanie sprawozdań finansowych
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • inne usługi poświadczające zastrzeżone dla biegłego rewidenta

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta stanowiska, że nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie że:

 • sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości.
 • rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak tez wynik finansowy jednostki.

Celem usług poświadczających jest potwierdzenie wiarygodności przedstawionych przez klienta danych finansowych oraz sporządzenie sprawozdania z usługi atestacyjnej.

 

WYKONYWANIE USŁUG POKREWNYCH

 • uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych,
 • usługi kompilacji

Celem usługi polegającej na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur jest wykonanie przez biegłego rewidenta czynności mających charakter badania, których zakres został uzgodniony między biegłym rewidentem, jednostką oraz odpowiednimi stronami trzecimi oraz poinformowanie o faktycznych ustaleniach.

Celami biegłego rewidenta podczas wykonywania usługi kompilacji są:

 • zastosowanie wiedzy eksperckiej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w celu udzielania pomocy kierownikowi jednostki w sporządzaniu i prezentacji informacji finansowych, zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej, na podstawie informacji dostarczonych przez kierownika jednostki oraz
 • wydanie raportu.

 

DORADZTWO PODATKOWE

 • przeprowadzanie analiz podatkowych,
 • sporządzanie opinii podatkowych,
 • sporządzanie wniosków o interpretację przepisów podatkowych,
 • tworzenie biznes planów,
 • optymalizacja podatkowa,
 • udział w czynnościach sprawdzających, kontrolach oraz postępowaniach podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe.

 

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem umów ( świadectwa pracy, PIT-11, ustalanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • informowanie o miesięcznych zobowiązaniach z tytułu zaliczek na podatek od wypłaconych wynagrodzeń,
 • naliczanie składek ZUS,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • reprezentowanie podatnika przed ZUS w trakcie kontroli.