CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ

  • badanie sprawozdań finansowych
  • przeglądy sprawozdań finansowych
  • inne usługi poświadczające zastrzeżone dla biegłego rewidenta

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

  • sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości.
  • rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak tez wynik finansowy jednostki.

Celem usług poświadczających jest potwierdzenie wiarygodności przedstawionych przez klienta danych finansowych oraz sporządzenie sprawozdania z usługi atestacyjnej.

 

WYKONYWANIE USŁUG POKREWNYCH

  • uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych,
  • usługi kompilacji

Celem usługi polegającej na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur jest wykonanie przez biegłego rewidenta czynności mających charakter badania, których zakres został uzgodniony między biegłym rewidentem, jednostką oraz odpowiednimi stronami trzecimi oraz poinformowanie o faktycznych ustaleniach.

Celami biegłego rewidenta podczas wykonywania usługi kompilacji są:

  • zastosowanie wiedzy eksperckiej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w celu udzielania pomocy kierownikowi jednostki w sporządzaniu i prezentacji informacji finansowych, zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej, na podstawie informacji dostarczonych przez kierownika jednostki oraz
  • wydanie raportu.