KADRY I PŁACE

  • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnianiem (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  • sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązaniem umów ( świadectwa pracy, PIT-11, ustalanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy),
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • tworzenie list płac pracowników oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • informowanie o miesięcznych zobowiązaniach z tytułu zaliczek na podatek od wypłaconych wynagrodzeń,
  • naliczanie składek ZUS,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • reprezentowanie podatnika przed ZUS w trakcie kontroli.