USŁUGI KSIĘGOWE

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • ustalanie terminów powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego,
  • sporządzanie wymaganych przepisami prawa miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń z tytułu podatków od towarów i usług, dochodowego od osób prawnych,
  • informowanie o wysokości zobowiązań podatkowych,
  • sporządzanie tabeli amortyzacyjnej i rozliczanie amortyzacji,
  • ocena dokumentów źródłowych – faktur zakupu, faktur sprzedaży, i innych dokumentów pod względem kwalifikacji do właściwego okresu rozliczeniowego oraz ujmowania do kosztów prowadzonej działalności.